;

REGULAMIN SZKOLENIAREGULAMIN SZKOLEŃ

1. Szkolenia są zorganizowane przez Centrum Medyczne Akson Grzegorz Lewandowski w Łodzi z siedzibą w firmie Akson.

2. Szkolenia są przeprowadzone w systemie on-line zgodnie z harmonogramem zjazdów podanych na stronie www.hematologia24.pl.

3.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie zjazdu szkolenia w systemie on-line w sytuacji awarii sieci internetowej lub braku energii elektrycznej lub na wypadek innego zdarzenia losowego.

4.Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia odwołanego w wyniku sytuacji nadzwyczajnej szkolenia w możliwie najszybszym terminie bez zbędnej zwłoki natychmiast jak to możliwe informując o tym fakcie uczestników szkolenia.
5.Zapisy na szkolenia odbywają się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy.
6.Treści zapisane w formularzu zgłoszeniowym powinny być zgodne z prawdą i podane jako odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu.
7.Zapis na szkolenie poprzez błędnie wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany.
8.Szkolący się posługuje się adresem email, numerem telefonu komórkowego wykorzystywanego tylko do celów organizacyjnych przewidzianych procedurą przygotowania szkolenia.

9.Słuchacz nie nagrywa wykładów i nie wykorzystuje w jakiekolwiek formie materiału ilustracyjnego przedstawionego podczas szkolenia.
10.Organizator prowadzi działalność gospodarczą i wystawia rachunku z kasy fiskalnej, także z numerem NIP, wpłacającego słuchacza lub pracodawcy. Na żądanie słuchacza rachunek z numerem NIP jest drukowany i wysyłany pocztą na koszt wpłacającego. Informacja o wystawieniu rachunku z numerem NIP wpłacającego oraz żądanie wysłania pod wskazany adres musi nastąpić niezwłocznie to oznacza w dniu dokonania przelewu czyli w dniu księgowania i drukowania rachunków z kasy fiskalnej. Po tym terminie rachunek nie będzie miał numeru NIP właściwego dla wpłacającego.
11.Faktury uproszczone są wystawiane tylko wtedy kiedy kwota za szkolenie wynosi 500,00 PLN i więcej.

12.Jeśli słuchacz chce mieć rachunek z numerem NIP - własnym lub numerem NIP-pracodawcy, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora drogą email natychmiast po uiszczeniu opłaty. W  przeciwnym razie, rachunek z kasy fiskalnej z numerem NIP nie będzie wystawiony, a będzie wystawiony rachunek z kasy bez numeru NIP czyli bez numeru identyfikacji podatkowej wpłacającego.
13.Słuchacz zobowiązany jest posługiwać się adresem do korespondencji umożliwiającym przesłanie rachunku z numerem NIP na własny koszt.
14.Nie dokonuje się zwrotów kosztów szkolenia po rozpoczęciu szkolenia lub w trakcie jego trwania.
15.Rezygnacja ze szkolenia na tydzień przed jego rozpoczęciem, a po dokonaniu wpłaty wiąże się z potrąceniem 50% kosztów zakupu usługi szkoleniowej.

16.Nie przewiduje się punktów edukacyjnych za szkolenia.

17.Nagrywanie szkoleń, archiwizacja szkolenia w jakiejkolwiek formie, posługiwanie się materiałem nagranym, wejście w posiadanie zapisu szkolenia jest kradzieżą prywatnych dóbr - prawa autorskiego. Zabrania się nagrywania, filmowania całości, części lub fragmentów materiału szkoleniowego i posługiwania się materiałem w jakiejkolwiek formie i kiedykolwiek.

18.Słuchacz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na określone szkolenie oczekuje ze strony organizatora na informację wysyłaną drogą emailową o warunkach przystąpienia do szkolenia.
19.Słuchacz po dokonaniu wpłaty za szkolenie i jednocześnie przy dokonaniu rezygnacji ze szkolenia (5 dni przed szkoleniem) i po zawiadomieniu drogą emailową o tym fakcie organizatora szkolenia na pięć dni przed szkoleniem traci całość wpłaconej kwoty. Wpłacona kwota przepada na rzecz organizatora szkolenia chyba, że słuchacz zadeklaruje chęć udziału w tym samym szkoleniu w terminie późniejszym lub w innym szkoleniu w przyszłości do najwyżej 3 miesięcy od daty szkolenia związanej z rezygnacją.