;

REGULAMIN SZKOLENIAREGULAMIN SZKOLEŃ

1. Szkolenia są zorganizowane przez Centrum Medyczne Akson Grzegorz Lewandowski w Łodzi z siedzibą w firmie Akson.

2. Szkolenia są przeprowadzone w systemie on-line zgodnie z harmonogramem zjazdów podanych na stronie www.hematologia24.pl.

3.Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie zjazdu szkolenia w systemie on-line w sytuacji awarii sieci internetowej lub braku energii elektrycznej lub na wypadek innego zdarzenia losowego.

4.Organizatorzy zobowiązują się do przeprowadzenia odwołanego w wyniku sytuacji nadzwyczajnej szkolenia w możliwie najszybszym terminie.
5.Zapisy na szkolenia odbywają się tylko poprzez formularz zgłoszeniowy.
6.Treści zapisane w formularzu zgłoszeniowym powinny być zgodne z prawdą i podane jako odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu.
7.Zapis na szkolenie poprzez błędnie wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany.
8.Szkolący się posługuje się adresem email, numerem telefonu komórkowego wykorzystywanego tylko do celów organizacyjnych przewidzianych procedurą przygotowania szkolenia.

9.Słuchacz nie nagrywa wykładów i nie wykorzystuje w jakiekolwiek formie materiał ilustracyjny przedstawiony podczas szkolenia.
10.Organizator prowadzi działalność gospodarczą i wystawia rachunku z kasy fiskalnej, także z numerem NIP, słuchacza lub pracodawcy, na żądanie słuchacza lub pracodawcy.
11.Faktury uproszczone są wystawiane tylko wtedy kiedy kwota za szkolenie wynosi 500,00 PLN i więcej.

12.Jeśli słuchacz chce mieć rachunek z numerem NIP - własnym lub numerem NIP-pracodawcy, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie organizatora drogą email natychmiast po uiszczeniu opłaty. W  przeciwnym razie, rachunek z numerem NIP nie będzie wystawiony.
13.Słuchacz zobowiązany jest posługiwać się adresem do korespondencji umożliwiającym przesłanie rachunku z numerem NIP.
14.Nie dokonuje się zwrotów kosztów szkolenia po rozpoczęciu szkolenia lub w trakcie jego trwania.
15.Rezygnacja ze szkolenia na tydzień przed jego rozpoczęciem, a po dokonaniu wpłaty wiąże się z potrąceniem 75% kosztów zakupu usługi szkoleniowej.